Oferta

Pomoc prawna w uzyskiwaniu ochrony patentowej i autorskiej

Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią. Mamy Państwu do zaoferowania następujący zakres usług:

 • opinie i porady w sprawach własności przemysłowej,
 • reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym,
 • reprezentacja klientów przed WSA i NSA,
 • reprezentacja klientów przed innymi sądami i organami orzekającymi,
 • konsultacje podczas spotkania,
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e-mail),
 • umowy z zakresu własności przemysłowej,
 • badania patentowe i badania znaków towarowych,
 • dokumentacje zgłoszeniowe do UP,
 • zgłoszenia międzynarodowe.

Zakres pomocy

Oferujemy Państwu pomoc w następujących sprawach:

 • nazwy handlowe,
 • oznaczenia geograficzne,
 • topografia układów scalonych,
 • wynalazki,
 • wzory przemysłowe,
 • wzory użytkowe,
 • znaki towarowe (firmowe),
 • prawo autorskie i dokumentowanie zakresu ochrony utworów prawa autorskiego,
 • umowy cywilnoprawne, deweloperskie,
 • wycena praw.

Zakres działalności kancelarii

 1. PRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ i doradztwo w tym zakresie:

1.1.        W celu uzyskania patentów dla wynalazków i praw ochronnych dla wzorów użytkowych: wykonywanie badań stanu techniki.

1.2.        W celu uzyskania patentów, praw dla wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych: opracowanie i dokonanie zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a także opracowanie sprzeciwów lub obrony przed sprzeciwem wobec zgłoszeń lub praw.

1.3.        W celu uzyskania patentów europejskich i na tej podstawie wiązki patentów narodowych w 38 państwach europejskich: opracowanie i dokonanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

1.4.        W celu uzyskania wiązki patentów narodowych w państwach na całym świecie: opracowanie i dokonanie jednym zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych w trybie: Patent Corporation Treaty (PCT) za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

1.5.        W celu uzyskania praw z rejestracji dla znaków towarowych i wzorów Unii Europejskiej: opracowanie i dokonanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów i prowadzenie postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1.6.        W celu uzyskania praw z rejestracji międzynarodowej w wielu państwach świata: opracowanie i dokonanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych i prowadzenie postępowań przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

1.7.        W celu eliminacji z rejestrów niesłusznie nabytych praw, blokujących działalność gospodarczą przedsiębiorców lub też w obronie posiadanych praw: opracowanie wniosków lub obrony oraz występowanie i prowadzenie postępowań spornych (quasi-sądowych):

 1. a) w sprawach: unieważniania i wygaszania praw ochronnych dla znaków towarowych, unieważniania patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych – przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. b) w sprawach: sprzeciwów i unieważnienia patentów europejskich – przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
 3. c) w sprawach: sprzeciwów i wniosków o stwierdzenie nieważności praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów Unii Europejskiej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1.8.        W celu uzyskania oddalenia zarzutów zawartych w decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, uniemożliwiających uzyskanie praw wyłącznych do zgłoszonych do ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także uzyskania oddalenia zarzutów zawartych w decyzjach Urzędu Patentowego działającego w trybie postępowania spornego lub też obrony tych decyzji: opracowanie skarg sądowoadministracyjnych lub obrona przed skargami i reprezentowanie stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz opracowanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 1. PRAWNA OCHRONA PRZEDSĄDOWA I SĄDOWA w sprawach własności przemysłowej, w tym w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji:

2.1.        W celu egzekwowania praw: z patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Polsce, w tym uzyskanych w Unii Europejskiej, lub obrony przed roszczeniami ze strony uprawnionych:

2.1.1.     Opracowanie wezwań przedsądowych lub obrona przed takimi wezwaniami oraz prowadzenie tych postępowań oraz mediacji;

2.1.2.     Opracowanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia, pozwów, apelacji i skarg kasacyjnych oraz obrona przed takimi aktami i prowadzenie postępowań w sądach okręgowych, apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym;

2.2.        Opracowanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia, opracowanie pozwów lub obrona przedsiębiorców przed tymi aktami, a także przed wnioskami o stwierdzenie nieważności praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów Unii Europejskiej przed Wspólnotowym Sądem Znaków Towarowych i Wzorów w Warszawie;

2.3.        Opracowanie wniosków i obrona w sprawach o stwierdzenie nieważności praw z rejestracji udzielonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla znaków towarowych lub wzorów Unii Europejskiej. Opracowanie skarg i obrona oraz występowanie przed Sądem Unii Europejskiej w sprawach znaków towarowych lub wzorów Unii Europejskiej.

 1. W celu uzyskania ochrony utworów: słownych, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, audiowizualnych, fotograficznych, architektonicznych w zakresie własności intelektualnej objętej prawami autorskimi i prawami pokrewnymi:

3.1.        Doradztwo i konsultacje w zakresie praw autorskich;

3.2.        Opracowanie ksiąg prawnych, dokumentujących prawa autorskie i prawa pokrewne twórców jako dowodów, w szczególności w postępowaniach sądowych;

3.3.        Opracowanie, zwłaszcza dla przedsiębiorców, umów prawa autorskiego

z twórcami w zakresie prawa do utworu i prawa do eksploatacji utworu oraz umów licencyjnych i umów przeniesienia prawa do utworu;

3.4.        W celu egzekwowania praw autorskich do utworów: opracowanie wezwań przedsądowych lub obrona przed roszczeniami o naruszenie prawa.

 1. W celu utrzymania w mocy uzyskanych praw własności przemysłowej w Polsce i w Unii Europejskiej:

4.1.        Zapobieganie wygaśnięciu praw poprzez nadzorowanie terminów upływania ochrony;

4.2.        Opracowanie wniosków i prowadzenie postępowań o utrzymanie praw;

4.3.        Opracowanie wniosków i prowadzenie postępowań o dokonanie zmian w rejestrach w Urzędzie Patentowym RP oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 1. W celu przygotowania zgłoszeń oraz dokonywania obrotu prawnego w zakresie prawa własności przemysłowej w Polsce i w Unii Europejskiej:

5.1.        Opracowanie umów z twórcami wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych;

5.2.        Opracowanie umów o zachowaniu w poufności informacji o nowych pomysłach, innowacjach, rozwiązaniach technicznych produktów i sposobach (technologiach) ich produkcji;

5.3.        Opracowanie umów licencyjnych do patentów, praw ochronnych dla wzorów użytkowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych dla znaków towarowych;

5.4.        Opracowanie umów przeniesienia prawa: do zgłoszeń, do praw z patentów, praw ochronnych i do praw z rejestracji.

 1. W celu ochrony przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażającymi lub naruszającymi interes przedsiębiorcy poprzez czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności w drodze:
 2. a) oznaczania przez innego przedsiębiorcę wcześniej używanych: firmy, nazwy, godła, skrótu lub symboli;
 3. b) oznaczania towarów lub usług lub używania opakowań, wprowadzającego w błąd klientów, co do ich pochodzenia, ilości, jakości i podobnych elementów;
 4. c) wykorzystania cudzych informacji i tajemnic przedsiębiorstwa, w tym know-how;
 5. d) naśladowania gotowego produktu przedsiębiorcy, wprowadzającego w błąd klientów, co do tożsamości producenta lub produktu;

6.1.        Opracowanie ksiąg prawnych, dokumentujących know-how, nierejestrowane (nieopatentowane) produkty, sposoby (technologie) produkcji, opakowania;

6.2.        W przypadkach stwierdzenia czynów nieuczciwej konkurencji wobec przedsiębiorcy opracowanie wezwań przedsądowych, wniosków o zabezpieczenie roszczeń i pozwów lub też obrona przed wszelkimi, także innymi roszczeniami z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;

6.3.        W celu egzekwowania posiadanych uprawnień naruszanych poprzez czyny nieuczciwej konkurencji lub też obrona przed roszczeniami z tego zakresu: reprezentowanie i zastępstwo procesowe w okręgowych sądach gospodarczych, w sądach apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym.

 1. Wykonywanie innych opracowań, związanych z ochroną własności przemysłowej,

w tym oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, własności intelektualnej, w tym programów komputerowych oraz wszelkich spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.

 1. W celu wprowadzenia wartości posiadanych praw z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej do majątku przedsiębiorstwa, do wartości niematerialnych i prawnych lub obciążenia zastawem albo też dokonania przeniesienia praw (sprzedaży), wykonywanie opracowań i wycen określających te wartości.